Podmínky užívání webových stránek

Před používáním webových stránek si, prosím, pozorně přečtěte tyto Podmínky užívání. Přístup k webovým stránkám a jejich používání je podmíněno tím, že tyto podmínky zcela akceptujete. Vstupem na webové stránky společnosti TUSO s.r.o. potvrzujete, že jste se s podmínkami seznámil/-a a akceptujete je.
Materiály zobrazené na těchto stránkách můžete využívat pouze pro nekomerční, osobní účely, ovšem za předpokladu, že zachováte všechna autorská práva a budete se řídit jakýmikoli sděleními o vlastnických právech v těchto materiálech uvedenými. Nejste však oprávněni obsah těchto stránek distribuovat, pozměňovat, upravovat, přenášet, dále užívat, dále umisťovat, ani nesmíte obsah těchto stránek užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez povolení společnosti TUSO s.r.o..
Měli byste předpokládat, že pokud není uvedeno jinak, vše, s čím se na těchto stránkách setkáte nebo co si přečtete, je chráněno autorským právem a mělo by se užívat výhradně v souladu s těmito Podmínkami nebo s textem uvedeným na stránce, nedá-li k jinému způsobu užívání písemné povolení společnost TUSO s.r.o.
Společnost TUSO s.r.o. vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na stránkách byly obsaženy přesné a aktuální informace; přesto však neposkytuje žádné záruky ani prohlášení pokud jde o jejich přesnost. Společnost TUSO s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu této stránky. Užívání a prohlížení stránek je na vlastní riziko. Společnost TUSO s.r.o. neuděluje poskytnutím informací žádné licence na žádné copyrighty, patenty nebo jiná práva duševního vlastnictví.
Společnost TUSO s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost a neručí za žádné škody nebo viry, které Vám mohou vzniknout nebo které se mohou objevit na Vašem počítačovém vybavení nebo jiném majetku z důvodu Vašeho přístupu k těmto stránkám, jejich užívání nebo prohlížení, případně z důvodu Vašeho stahování jakýchkoli materiálů, dat, textů, obrazových materiálů, apod. z těchto stránek.
S jakýmkoli sdělením nebo materiálem, který přenesete na stránku elektronickou poštou nebo jinak, se bude nakládat jako s nedůvěrným a nevýlučným. Cokoli přenesete nebo umístíte, stane se majetkem společnosti TUSO s.r.o. nebo jejích spřízněných osob a může být užíváno pro jakýkoli účel (s výjimkou osobních údajů). Dále je společnost TUSO s.r.o. oprávněna využívat jakékoli myšlenky, koncepce, know-how nebo postupy obsažené v jakýchkoli sděleních, která umístíte na stránky pro jakýkoli účel.
Obrázky lidí nebo míst zobrazené na těchto stránkách jsou buď majetkem společnosti TUSO s.r.o. nebo jsou užity s jejím svolením. Vy ani nikdo jiný, koho byste tím pověřili, nejste oprávněni tyto obrázky užívat, pokud to není těmito Podmínkami výslovně dovoleno nebo pokud na jiném místě na těchto stránkách není takové konkrétní povolení uvedeno.
Společnost TUSO s.r.o. nezkoumala podrobně veškeré internetové stránky spojené odkazem s touto stránkou a neodpovídá za obsah žádných jiných stránek nebo externích stránek spojených odkazem s touto stránkou. Vaše spojení na tuto stránku, externí nebo jiné stránky je na Vaše vlastní nebezpečí a probíhá bez svolení společnosti TUSO s.r.o.
Společnost TUSO s.r.o. může kdykoli upravit tyto Podmínky aktualizací tohoto textu. Jakékoli takové úpravy jsou pro Vás závazné. V rámci zajištění Vaší právní jistoty Vám doporučujeme tuto stránku pravidelně navštěvovat, abyste se seznámili s aktuálním zněním podmínek.